Zápis z valné hromady LTC Řevnice 16.2.2012

Zápis ze zasedání valné hromady LTC Řevnice, které se uskutečnilo dne 16. 2. 2012 od 19:00 hod. v restauraci Berounka v Řevnicích.

Představenstvo LTC ve složení:  Ing. Jan Štětina (prezident),  Ing. Jaroslav Kubát (viceprezident),

Ing. Michal Rečka (jednatel), Ing. Kateřina Šupáčková (hospodářka), Jolana Posseltová (pokladní),

Mgr. Vlastimil Janatka, Vítězslav Klement, Miroslav Šebík, Michal Drašnar, Petr Hlista

revizní komise LTC ve složení: Ing. Pavel Satorie (předseda), Jana Šavrdová, Milan Hlavatý

Účast na jednání: po sečtení hlasů z presenční listiny a prověření plných mocí se v době zahájení účastní jednání valné hromady celkem 61 členů s hlasovacím právem z celkového počtu 107 členů

Valná hromada je usnášeníschopná.

Přílohu zápisu tvoří prezenční listina a plné moci k zastupování.

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady

Program jednání:

Jednání valné hromady zahájil prezident LTC Ing. Jan Štětina a seznámil přítomné s účastí a

programem jednání.

Program jednání:

1 Zahájení, volba orgánů valné hromady, ustanovení volební komise

2 Informace o stavu členské základny

3 Projednání zprávy o činnosti

4 Projednání zprávy o hospodaření za rok 2011

5 Projednání zprávy revizní komise

6 Projednání kalendáře aktivit na rok 2012

7 Stanovení výše vstupního poplatku a ročních poplatků, hrací a provozní řád v roce 2012

8 Stanovení maximálního počtu nově přijatých členů sdružení v období do následující valné hromady

9 Informace o sportovní činnosti

10  Volba prezidenta sdružení, představenstva a revizní komise na období  2012 až 2015

11 Projednání a schválení rozpočtu na rok 2012

12 Diskuze, závěr

Usnesení: valná hromada schvaluje navržený program jednání

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel/la se: 0

Hlasování:

Ing. Jaroslav Kubát přednesl návrh na zjednodušení hlasování:

Předsedající se může spokojit s konstatováním, že se pro návrh vyslovila optická většina. Pokud kterýkoliv účastník nesouhlasí s určením výsledku optickou většinou, musí být hlasy přepočítány.

Usnesení:

valná hromada schvaluje navržený postup hlasování, kdy předsedající se může spokojit s konstatováním, že se pro návrh vyslovila optická většina

Pro: 61 Proti: 0 Zdržel/la se: 0

Volba předsedy valné hromady, návrhové komise, ověřovatelů a členů pověřených sčítáním hlasů - skrutátorů

Jaroslav Kubát přednesl návrh:

předseda valné hromady  Jan Štětina

návrhová komise Jaroslav Kubát a Pavel Satorie

zapisovatel Jaroslav Kubát

ověřovatelé zápisu Milan Hlavatý, Vlasta Šupáčková a Pavel Školník

skrutátoři Vítězslav Klement, Dana Šupáčková

volební komise: Luboš Doleček, Tomáš Škvor, a Jiří Nosek,

Návrhy na kandidáty je třeba podat písemně předsedovi volební komise nejpozději do zahájení volby.

Usnesení:

valná hromada schvaluje předsedou valné hromady Ing. Jana Štětinu, návrhovou komisi ve složení Ing. Jaroslav Kubát a Ing. Pavel Satorie, zapisovatelem Ing. Jaroslav Kubát, ověřovatele zápisu Milana Hlavatého, Pavla Školníka a Tomáše Škvora, skrutátory Vítězslava Klementa a Danu Šupáčkovou a volební komisi ve složení Tomáš Škvor, Luboš Doleček a Jiří Nosek

Pro: optická většina Proti: 0   Zdržel/la se: 0

2. Informace o stavu členské základny

Viceprezident LTC Jaroslav Kubát informoval valnou  hromadu o pohybech v členské základně

v průběhu roku 2011 a o aktuálním stavu - zpráva o členské základně v písemné formě je přílohou č. 1

tohoto zápisu.

Usnesení: valná hromada bere na vědomí informaci o stavu členské základny k 1. 1. 2012

Pro: optická většina Proti: 0   Zdržel/la se: 0

3. Zpráva o činnosti

Viceprezident LTC Jaroslav Kubát informoval valnou hromadu o činnosti představenstva LTC v období od předchozí valné hromady, zejména o provozu celého tenisového areálu v uplynulém období – zpráva o činnosti v písemné formě je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Zápisy z jednání představenstva byly poskytnuty členům LTC k nahlédnutí.

Usnesení: valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za období od poslední valné hromady

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

4. Zpráva o hospodaření za rok 2011

Hospodářka LTC - Kateřina Šupáčková seznámila valnou hromadu s výsledky hospodaření za rok 2011. Hospodaření za rok 2011 skončilo s kladným hospodářským výsledkem + 16.641,74 Kč; schválený rozpočet na rok 2011 byl s malými odchylkami dodržen – zpráva o hospodaření v písemné formě je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

5. Zpráva revizní komise o kontrole činnosti a hospodaření

Předseda revizní komise Pavel Satorie seznámil valnou hromadu s nálezem provedené kontroly činnosti a hospodaření sdružení ve vztahu na platné právní předpisy a schválený rámcový rozpočet. Revizní komise neshledala v hospodaření za rok 2011 žádné závažné nedostatky.

Usnesení: valná hromada schvaluje zprávu o hospodaření představenstva za rok 2011 a bere na vědomí zprávu revizní komise o kontrole činnosti a hospodaření v roce 2011

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

6. Kalendář aktivit na rok 2012

Jaroslav Kubát, Vlasta Janata a Michal Drašnar informovali valnou hromadu o chystaných sportovních a společenských akcích, které se uskuteční v průběhu hrací sezóny 2012 na dvorcích LTC s tím, že aktuální informace budou k dispozici v klubové vývěsce a na webových stránkách.

7. Stanovení výše vstupního poplatku a ročních hracích poplatků, hrací a provozní řád v roce 2012

Jaroslav Kubát přednesl návrh na zachování výše vstupního poplatku a ročních hracích poplatků v úrovni roku 2011 s výjimkou úpravy hodinového hracího poplatku, kterou navrhuje jménem představenstva upravit na 160 Kč.

ceník poplatků na rok 2012 :

1. Vstupní poplatky pro nové členy

Statut hráče                                                                                                  Poplatek (Kč)

Dospělí (od 18 let – včetně ročníku 1994)                                                    3 000,-

Žáci, dorost (1995 – 2002)                                                                           3 000,-

*) Vznik členství posuzuje představenstvo na základě písemné žádosti.

2. Celoroční hrací poplatky a fond oprav

Statut hráče (pro určení statutu rozhoduje stav ke dni 31. 5. 2012)                         Poplatek (Kč)

Dospělí                                                Poplatek zaplacen do 31. 5. 1 500,-

Poplatek zaplacen po 1. 6. 1 800,-

Důchodci do 70let Poplatek zaplacen do 31. 5.                               600,-

Poplatek zaplacen po 1. 6.                                 700,-

Důchodci nad 70let                             Poplatek zaplacen do 31. 5.                               300,-

Poplatek zaplacen po 1. 6.                                  400,-

Žáci (vč. roč. 2002), dorost, studenti             Poplatek zaplacen do 31. 5. 700,- *)

Poplatek zaplacen po 1. 6.                                   800,-

Děti do 9 let (ročník 2003 a výše)                                                                                   600,- *)

Jeden rodinný příslušník člena klubu Manžel, přítel/manželka, přítelkyně

nebo nestudující dítě od 18 let                                                                                    1 500,- *)

Bez statutu hráče                                                                                          Poplatek (Kč)

Udržovací poplatek                                                                                        500,-**)

Fond oprav                                                                                                    Poplatek (Kč)

Všichni činní členové sdružení                                                                       1 000,-***)

*)  Statut hráče pro nečlena LTC posuzuje představenstvo na základě písemné žádosti.

**) Výjimku posuzuje představenstvo na základě písemné žádosti.

***) Od poplatku jsou osvobozeni pouze čestní členové

3. Hodinové hrací poplatky

Statut hráče                                                                                       Poplatek (Kč)

Pronájem dvorce - nečlenové klubu                                                              160,-/dvorec*)

Trénink: trenér smluvní – členové i nečlenové klubu                                    podle smlouvy

Trénink: trenér ostatní – členové i nečlenové klubu                                      160,-/dvorec

*) V případě, že se hry na pronajatém kurtu zúčastní hráči - členové klubu, hradí nájemci pouze podíl na ně připadající z počtu hráčů na kurtu.

*) Členové tenisového klubu v případě nezaplacení celoročních poplatků budou mít možnost vstupu na dvorcepouze po zaplacení hodinového poplatku uvedeného v bodě 3.

*) Poplatky za pronájem kurtu nejsou vybírány při akcích organizovaných představenstvem LTC (turnaje, sponzorská setkání apod.)

*) Zapůjčování kurtů pro provozování komerční trenérské činnosti nečlenům klubu je posuzováno jakopronájem kurtů

4. Celoroční pronájem šatnových skříněk

Statut hráče                                                                                       Poplatek (Kč)

Pouze členové LTC                                                                             200,-

Termín zaplacení poplatků uvedených v bodech 1., 2. a 4. je do 31. 5. 2012

Usnesení: valná hromada schvaluje navržený ceník poplatků na rok 2012 a současně ukládá představenstvu umožnit členům LTC získat pracovní činností zpět prostředky vložené do fondu oprav

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

Jaroslav Kubát seznámil valnou hromadu s doporučením představenstva ponechat současný hrací a provozní řád v platnosti i pro rok 2012 beze změn.

Usnesení: valná hromada schvaluje hrací a provozní řád pro rok 2012

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

8. Stanovení max. počtu nově přijatých členů LTC v období do následující valné hromady

Prezident LTC navrhl s ohledem na pokles platících členů stanovit limit pro přijetí nových členů LTC i pro rok 2012 do max. počtu 150 členů

Usnesení: valná hromada schvaluje limit pro přijetí nových  členů tak, že celkový počet činných členů nesmí překročit 150 osob

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

9. Informace o sportovní činnosti

Mirek Šebík informoval valnou hromadu o sportovní činnosti v období do dne konání valné hromady s výhledem na celou hrací sezónu roku 2012.

Usnesení: valná hromada bere na vědomí informaci o sportovní činnosti v roce 2011

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

10. Volba prezidenta sdružení, představenstva a revizní komise na období  2012 až 2015

Dnešním dnem byl ukončen mandát Jana Štětina ve funkci prezidenta sdružení. Současně byl ukončen mandát i všem členům představenstva. Předseda volební komise seznámil valnou hromadu s návrhem bývalého představenstva, které navrhuje na funkci prezidenta LTC, který současně stojí v čele představenstva, pana Jaroslava Kubáta. Ten kandidaturu přijal. Žádný další návrh nebyl předložen.

Usnesení: valná hromada zvolila prezidentem sdružení na nové funkční období pana Ing. Jaroslava Kubáta

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

Předseda volební komise seznámil valnou hromadu s kandidaturou většiny členů bývalého představenstva kandidovat i pro příští volební období. Dále byl předložen návrh na zvolení Dany Šupáčkové, která kandidaturu přijala. Za  členy nového představenstva se navrhují Josef Beneš, Michal Drašnar, Petr Hlista, Vlastimil Janatka, Vítězslav Klement, Jolana Posseltová, Michal Rečka, Miroslav Šebík a Dana Šupáčková. Jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení: valná hromada zvolila za  členy představenstva sdružení na nové funkční období Josefa Beneše, Michala Drašara, Petra Hlistu, Vlastimila Janatku, Vítězslava Klementa, Jolanu Posseltovou, Michala Rečku, Miroslava Šebíka a Danu Šupáčkovou.

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

Předseda volební komise seznámil valnou hromadu s kandidaturou bývalé revizní komise i pro příští volební období. Za  členy revizní komise se navrhují Pavel Satorie, Jana Šavrdová a Milan Hlavatý. Jiný návrh nebyl předložen.

Usnesení: valná hromada zvolila revizní komisi sdružení na nové funkční období ve složení Pavel Satorie, Jana Šavrdová a Milan Hlavatý

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

Volební komise potvrdila platnost provedených voleb.

11. Návrh rozpočtu na rok 2012

Prezident sdružení seznámil valnou hromadu s návrhem rozpočtu na rok 2012 – návrh rozpočtu na rok 2012 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Usnesení: valná hromada schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2012

Pro: optická většina     Proti: 0            Zdržel/la se: 0

12 Diskuze, závěr

K diskuzi se nikdo nepřihlásil, valná hromada byla ukončena. Ověřovatelé svým podpisem ověřují, že veškeré údaje uvedené v tomto zápisu jsou pravdivé.

 

 

Aktualizováno (Středa, 17 Říjen 2012 20:06)